Základní údaje

Kde základní školu Purkrabku najdeme? * Kolik tříd příští rok otevřete? Kolik dětí přijmete? Kolik ročníků celkem bude škola mít?

Záměr, vize, filozofie

  Jak vznikl nápad založit základní školu Purkrabku? * Kdo je zřizovatelem školy? * Na co škola klade ve výuce důraz a v čem se nejvíc liší od státní klasické školy? * Jaké metody se  při výuce používají? * V čem vás nejvíce oslovuje waldorfská pedagogika? Co z ní uplatňujete ve vaší škole? * Jaké požadavky máte při výběru učitelů? Co je pro vás nejdůležitější? * Chodí žáci více ven než v klasické škole? * Navštěvují žáci různé výstavy, muzea, galerie častěji než ve státní škole? * Zařazujete do výuky plavání? * Mají děti možnost učit se angličtinu? 

Pět nejčastějších otázek

Jak děti zvládnou přestup na druhý stupeň ZŠ nebo na víceletá gymnázia? * Jak se děti integrují do systému běžné základní školy nebo gymnázia, když budou zvyklé na úplně jiný přístup? * Jak jsou děti hodnoceny? Dostávají vysvědčení? * Nedomníváte se, že dětem vytváříte umělé prostředí a podmínky, které mají s reálným životem a rozvíjení schopností obstát v něm pramálo společného? *Kdo rekonstruuje budovu školy? Je to přímo škola nebo soukromý investor? Z čeho je nákladná rekonstrukce financována?

Otázky provozního charakteru

 Jaká je výše školného? Co všechno je v ceně? * Přispívají rodiče na pomůcky? * Vybíráte od nově přijatých dětí zálohu na školné? * Do kdy je splatná záloha 9000 Kč vyplývající ze Smlouvy o vzdělání? * Kdy bude zveřejněn na internetu výsledek zápisu? * Do kdy dostaneme písemné vyrozumění? *Pokud poptávka převýší počet dětí, které můžete přijmout, jaká jsou kriteria pro přijetí? * Do kdy se musí podepsat Smlouva o vzdělání?  * Jakou návaznost ve vzdělávání si představujete po ukončení 5. třídy?  *Používají se ve vaší škole při výuce učebnice? Popřípadě jaké?  * Budete postupně rozšiřovat nabídku kroužků? * V kolik hodin začíná vyučování? Kde probíhá tělocvik?  Jaké mimoškolní aktivity pořádáte? * Nosí děti na zádech těžké batohy s učebnicemi? * Jak vnímá tuto aktivitu zastupitelstvo obce, když je ve Škvorci státní škola?
 

Základní údaje

Kde základní školu Purkrabku ve Škvorci najdeme?

Sídlo školy se nachází v barokní budově bývalého purkrabství s původním historickým názvem Purkrabka naproti zámku (Smiřických 2).

Kolik tříd příští rok otevřete? Kolik dětí přijmete?

Otevřeme znovu jednu první třídu s maximálním počtem 14 - 16 žáků.

 Kolik ročníků celkem bude škola mít?

Postupně plánujeme otevřít třídu ve všech 5 ročnících prvního stupně základní školy.

  


Záměr, vize, filozofie

Jak vznikl nápad založit základní školu Purkrabku?

Nápad se zrodil u skupiny rodičů dětí z mateřské školky Maitrea ve Slušticích.

Jak děti začaly pomalu dorůstat do školního věku, rodiče si uvědomovali , že nebude jednoduché najít v okolí vzdělávací subjekt, který by vyhovoval jejich požadavkům na přátelskou a vlídnou malou školu, do které budou rádi chodit děti i učitel a která bude u dětí podporovat přirozenou touhu po vzdělání.

Zkušenost s inspirativním, tvořivým a přátelským prostředím mateřské školky Maitrea dala vzniknout myšlence vytvořit školu, která by na tento typ předškolní výchovy navazovala a zároveň by byla otevřená i pro další děti a rodiče, kteří mají při hledání základní školy podobné cítění a požadavky.

Kdo je zřizovatelem školy?

Zřizovatelem školy je Purkrabka o.p.s., která vznikla transformací občanského sdružení Purkrabka, ustaveného v září 2012 s cílem založit školu pro první stupeň a dále aktivně spolupracovat při jejím provozování.

Na co škola klade ve výuce důraz a v čem se nejvíc liší od státní klasické školy?

Výhoda málopočetné třídy s sebou přináší více času na každého žáka, na individuální přístup.

Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti, nejen na výkon a upřednostňování intelektu, ale také na podporu tvořivosti, smyslu pro krásu, umění spolupráce, rozvoj kritického myšlení atd. 

V naší škole dáme prostor nejen klasické frontální výuce, ale také projektové výuce v blocích, průřezovým mezipředmětovým tématům, aby se děti učily chápat a vnímat svět kolem sebe v souvislostech.

Velice příjemný je pro děti každodenní ranní rituál, tzv. „kroužek“.

Ve škole je více prostoru na prožitkové vyučování.

Učitel může lépe reagovat na momentální náladu ve třídě.

Rodina a škola je více propojená.

Klademe důraz na vlídné a přátelské prostředí s rodinnou atmosférou, ve kterém se děti, učitelé i rodiče cítí dobře. Podporujeme přirozenou vnitřní motivaci a touhu po vzdělávání a poznávání světa, spojenou s prožitkem, postojem a názorem. Vyhýbáme se předkládání „hotových“ informací a pravd.

 Jaké metody se při výuce používají?

  • Výuka vychází z metodiky RVP (rámcový vzdělávací program) pro základní školy, rozšířené o principy  „školy hrou“, waldorfského způsobu vzdělávání, a dalších alternativních směrů.  

Naše koncepce stojí na čtyřech pilířích:

Více se o pedagogické koncepci dočtete v sekci O ŠKOLE. Celý náš školní vzdělávací plán je možné přečíst si zde.

 V čem vás nejvíce oslovuje waldorfská pedagogika? Co z ní uplatňujete ve vaší škole?

 Z waldorfdské pedagogiky se nám líbí kladení důrazu na:

  • prožívání celého života, roku, týdne a každého dne v určitém rytmu (řádu), od velkých slavností (svatomartinská, advent, svatojánská…), až po drobné každodenní rituály (ranní kroužek, přání před jídlem...)
  • sepětí s přírodou
  • prožitkovou výuku, projektové vyučování
  • respektování individuality dítěte a  jeho bezpodmínečné přijetí
  • rozvíjení spolupráce a pomoci mezi dětmi
  • rozvíjení a podporu tvořivosti a smyslu pro krásu, harmonický rozvoj celé osobnosti

 Jaké požadavky máte při výběru učitelů? Co je pro vás nejdůležitější?

Těžko se hledá jakýkoli ideál, ale důležité je, aby „naši“ učitelé měli rádi děti, dokázali je zaujmout a nadchnout pro nové oblasti, aby uměli naslouchat tomu, co zajímá je. V naší škole se dobře cítí učitelé, kteří jsou tvořiví, otevřeni novým možnostem, jsou schopni respektovat individualitu dětí, dokážou být tolerantní a umí dětem poskytnout láskyplné, bezpodmínečné přijetí a mají radost ze vzájemného obohacování. "Naši“ učitelé jsou po lidské i profesní stránce kvalitní osobnosti, které jsou pro děti motivujícím vzorem, vhodným k následování.

Chodí žáci více ven než v klasické škole?

Ano jsme venkovská škola, která podporuje sepětí s přírodou. Máme k tomu úžasné podmínky. Okolí nabízí spoustu prostoru – zahrada statku, blízké lesy, hřiště, procházky po okolí, výlety…     
Navštěvují žáci různé výstavy, muzea, galerie častěji než ve státní škole?

Ano, prvňáčci i druháčci mají středu koncipovanou jako projektový den. Během tohoto dne je pro děti připraven bohatý program, který jim pomáhá poznat probírané téma hlouběji a v širších souvislostech.

Zařazujete do výuky plavání?

V první třídě prozatím ne a v dalších ročnících dle zájmu dětí a jejich rodičů. V tomto školním roce 2015/2016 bude ve druhé a třetí třídě zařazena v prvním pololetí místo jedné hodiny tělocviku lekce plavání. Lekce budou vedeny kvalifikovanými lektory v centru Na Fialce v Říčanech. Plavání jako nadstandardní aktivita, která není součástí Školního vzdělávacího programu, není zahrnuta v ceně školného a zájemci ji hradí zvlášť.

Mají děti  možnost učit se angličtinu?

Ano, angličtina je součástí výuky již ve druhé třídě a je zahrnuta v ceně školného. Prvňáčci  mají možnost učit se angličtinu v rámci odpoledních kroužků, které probíhají přímo ve škole. Kroužek angličtiny pro prvňáčky se hradí zvlášť. V obou případech vyučují anglický jazyk kvalifikovaní lektoři – rodilí mluvčí z českobrodské jazykové školy Carpinus.

Používají se ve vaší škole při výuce učebnice? Popřípadě jaké?

Ano, učebnice používáme. V tomto bodě se významně lišíme od waldorfských škol.

Naši učitelé upřednostňují vedle vlastních materiálů také učebnice reflektující moderní přístupy ve výuce, zejména učebnice z nakladatelství Fraus. Například matematika od prof. Hejného neotřele rozvíjející logické uvažování dítěte je vyhlášenou skvělou učebnicí i u mnoha pokrokových učitelů na státních základních školách, stejně jako čítanka od stejného vydavatele.

   

 

Pět nejčastějších otázek

Jak děti zvládnou přestup na druhý stupeň ZŠ nebo na víceletá gymnázia?

Co se týká obsahu učiva, děti si za stejnou dobu osvojí stejné vědomosti jako žáci jiných základních škol, jelikož se vzdělávací program naší školy řídí platným rámcovým vzdělávacím plánem vydaným MŠMT.

Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a jejich úspěšné složení obecně vyžaduje domácí přípravu, ať už se žák vzdělává na klasické státní škole nebo na jakémkoli jiném typu škol.

Jak se děti integrují do systému běžné základní školy nebo gymnázia, když budou zvyklé na úplně jiný přístup?

Podle psychologů je dítě je v 11 či 12 letech dost zralé na to, aby se s takovou změnou vypořádalo a zorientovalo se v nových podmínkách, aniž by utrpěl jeho zájem o vzdělávání a jeho studijní výsledky. V tomto věku je na takové změny již mnohem lépe připraveno než při přechodu z předškolního do školního vzdělávání ve věku 6-7 let a daleko snáze se s nimi vypořádá.

Předpokládáme, že díky všestrannému rozvoji osobnosti a individuality dítěte během předchozích 5 let strávených v naší škole budou absolventi Purkrabky patřit mezi vynikající studenty navazujícího vzdělávaní, jehož výběr bude zároveň reflektovat i dosavadní výsledky žáka.

Jak jsou děti hodnoceny? Dostávají vysvědčení?

Děti v naší škole nejsou známkovány, vysvědčení dostávají dvakrát ročně ve formě slovního hodnocení, které je úvahou nad dítětem, o vývoji jeho schopností a předpokladech k další práci.

Tímto způsobem dostávají zpětnou vazbu i průběžně. Učitel a rodiče jsou při vzájemné pravidelné komunikaci v obraze, jaké děti dělají pokroky, kde si vedou výborně a na co se zaměřit při rozvoji slabších stránek.

Známkování často vede ke „slepému“ sbírání jedniček, jednostranné podpoře soutěživosti, výkonu a nesmyslnému „biflování“ objemu informací. Jako takové přímo nesouvisí s kvalitou učení a poznávání, ba naopak, spíš je pro něj škodlivé.

Podle výkladu školského zákona 561 Sb., par. 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným systémem známek. V našem školství je jen méně používanou variantou, ale mohou se k němu přihlásit i státní školy na základě rozhodnutí ředitele schváleného školskou radou.

Nedomníváte se, že dětem vytváříte umělé prostředí a podmínky, které mají s reálným životem a rozvíjení schopností obstát v něm pramálo společného?

Chceme dětem nabídnout podnětné prostředí, které jim umožní uvědomit si jejich vlastní hodnotu a přijmout se takové, jaké jsou. Jen tak budou moci v reálném životě vystupovat se zdravým sebevědomím a zároveň nesobecky respektovat druhé lidi. Připravit děti na "reálný svět", o němž můžeme mít nejrůznější představy, stejně nejde. Ovšem pro úspěšné zvládnutí jakýchkoliv nepříjemných životních situací je rozhodně důležitější, když budou mít víru ve vlastní síly - a potom zvládnou cokoli...

Kdo rekonstruuje budovu školy? Je to přímo škola nebo soukromý investor? Z čeho je nákladná rekonstrukce financována?

Rekonstrukci prostor zajišťují a hradí vlastníci objektu a to místní rodina Zvolských a Montoya. Škola má smluvně zajištěný dlouhodobý pronájem a plánovaný rozvoj na pět tříd včetně zázemí.

  

 

Otázky provozního charakteru

 

Jaká je výše školného? Co všechno je v ceně?

Školné (částka hrazená rodiči) činí 4500 Kč měsíčně na žáka. Naše škola je zapsána v rejstříku základních škol akreditovaných Ministerstvem školství s možností uplatňovat nárok na státní dotace. To nám umožňuje udržet školné v této výši. Školné zahrnuje školní výuku a ranní i odpolední družinu v 1. a 2. třídě. Snažíme se zajistit bezplatnou družinu i v dalších ročnících. Vše je ale závislé na přidělení nenárokových dotací od Krajského úřadu, což se v letošním roce podařilo. Díky tomu mohou naši třeťáčci i v tomto roce 2015/2016 využívat družinu bezplatně.

Školné může být hrazeno v ročních, půlročních nebo čtvrtletních splátkách. Při mimořádných životních situacích lze zažádat školu o schválení individuálního splátkového kalendáře

Přispívají rodiče na pomůcky?

Ano, v Purkrabce rodiče na pomůcky finančně přispívají. Pomůckovné se pohybuje od 1500 Kč do 3000 Kč na žáka za rok v závislosti na potřebě vybavení jednotlivých tříd. Tato částka pokrývá zejména drobnější položky a učebnice. Další užitečné pomůcky často pomáhají financovat dobrovolní dárci z řad rodičů.

Vybíráte od nově přijatých dětí zálohu na školné?

Ano, bezprostředně po zápisu a zveřejnění jeho výsledků je s rodiči podepisována Smlouva o vzdělávání, která kromě jiného obsahuje také ustanovení o nevratné záloze ve výši 9000 Kč, tj. dvou měsíčních školných. Tímto způsobem bude u nově přijatých dětí předplaceno školné na září a říjen školního roku 2016/2017. V případě, že dojde k vypovězení smlouvy nebo jejímu nedodržení ze strany rodičů, tento poplatek propadá ve prospěch školy.

Do kdy je splatná záloha 9000 Kč vyplývající ze Smlouvy o vzdělání?

Záloha je splatná do 10 dnů od podpisu smlouvy.

 Kdy bude zveřejněn na internetu výsledek zápisu?

Výsledek zápisu bude na internetu zveřejněn nejpozději 10 dní po náhradním termínu zápisu. 

Do kdy dostaneme písemné vyrozumění?

Písemné vyrozumění se posílá pouze nepřijatým uchazečům doporučeným dopisem, který bude odeslán nejpozději 7 dní po náhradním termínu zápisu. 


 Pokud poptávka převýší počet dětí, které můžete přijmout, jaká jsou kriteria pro přijetí?

Při rozhodování o zařazení dítěte do ZŠ Purkrabka vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí. Za účelem vytvoření takové skupiny přiměřeně přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, dále k tomu, zda má dítě sourozence v Purkrabce, a v neposlední řadě je pro nás například důležité, jaká očekávání mají rodiče dítěte od vzdělávání v naší škole.

Do kdy se musí podepsat Smlouva o vzdělání?

Ihned po zveřejnění výsledků zápisů na internetu budeme rodiče přijatých dětí kontaktovat a domlouvat individuální schůzky kvůli uzavření Smlouvy o vzdělávání.

Jakou návaznost ve vzdělávání si představujete po ukončení 5. třídy?

Jsme otevřeni k pokračování dětí na základních školách nebo víceletých gymnáziích.

 
Budete postupně rozšiřovat nabídku kroužků?

Nabídka kroužků se s rozvojem Purkrabky a přibývajícím počtem žáčků rozrůstá, našim žáčkům se snažíme nabídnout možnosti přirozeného pohybového a uměleckého vyžití. V současné době nabízíme dětem 8 zájmových kroužků – Angličtinu pro 1. ročník, Flétnu, Výtvarnou dílnu, Zálesácký kroužek, Hudební dílnu, Keramiku, Jógu pro děti a Dramatický kroužek.

V kolik hodin začíná vyučování?

Vyučování zahajujeme každý den v 8.30. Ve škole nezvoní (délku a obsah hodin určuje učitel).

Kde probíhá tělocvik?

Ve škvorecké Sokolovně nebo venku, podle počasí.

Jaké mimoškolní aktivity pořádáte?

Slavnosti, jarmarky, výlety, víkendové aktivity za účasti celých rodin.

Nosí děti na zádech těžké batohy s učebnicemi?

Nízký počet dětí ve třídě a individuální přístup učitele k jednotlivým žáčkům umožňuje pokrýt většinu nároků na vzdělávání přímo ve škole. Od druhého pololetí 1.třídy učitelé postupně začínají děti vést k domácí přípravě formou jednoduchých domácích úkolů. V takovém případě si děti přenáší potřebný pracovní sešit domů.

Jak vnímá tuto aktivitu zastupitelstvo obce, když je ve Škvorci státní škola?

Zastupitelstvo vnímá tuto aktivitu pozitivně. Vychází nám vstříc.