Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Principy školy, pedagogická koncepce

200508 tesime se

O co se snažíme a co v naší škole podporujeme:

 • neoddělování vážnosti a hravosti, zodpovědnosti a svobody, života a školy
 • péči o vztahy nejen ve společenství třídy, vzájemný respekt
 • rozmanitost v jednotě a řádu, ohled na společenství třídy i školy
 • spolupráci s rodiči jako primárními vychovateli svých dětí
 • otevřený dialog, ve kterém hledáme cesty a odpovědi
 • podněty přiměřené přirozenosti, potřebám a věku dítěte
 • obsahy vzdělávání, které přináší život sám v lidském společenství zde na Zemi
 • všestranný, vyvážený, svobodný a radostný rozvoj osobnosti
 • rozvoj schopnosti spolupráce a domluvy, přebírání odpovědnosti za sebe a druhé, samostatnost
 • reflexi a kultivaci vlastního prožívání, práci s emocemi, prostor pro sebepoznávání a posilování vědomí vlastní hodnoty
 • tvořivé umělecké sebevyjádřování, kultivaci a rozvoj rozumových schopností, manuální zručnosti a tělesné zdatnosti 
 • zájem a vnitřní motivaci nejen u dětí, přirozenou zvídavost, která je základem učení
 • práci s chybou jako součástí cesty za poznáním, přijímání přirozených důsledků jednání
 • schopnost nevyhýbat se výzvám, překonávat překážky a diskomfort
 • smysluplné učení v souvislostech, projektovou práci, tzv. mezipředmětové učení
 • pozorování, kritické tázání a myšlení na základě žité zkušenosti
 • radost z objevování, tzv. zážitkovou pedagogiku, poznávací a stmelující výlety a výjezdy
 • skupinovou, mezivrstevnickou i samostatnou práci
 • pravidelnost v osvojování si dovedností, zdravé pracovní návyky
 • vztah k přírodě, pohyb a pobyt venku, tvoření z přírodních materiálů
 • péči o tělesné a duševní zdraví, tzv. zdravý životní styl
 • úctu k tradici a kultuře v českém, evropském i světovém kontextu
 • a dále vše dobré, co slouží růstu toho krásného, pravdivého a dobrého v nás - jsme dílnou lidskosti

Co u nás nenajdete:

Dokonalost, tlak na neopodstatněný výkon pro výkon, invazivní nerespektující přístupy, sběratelství známek, jednostrannou a nezáživnou formu výuky, dril a memorování bez smyslu, interaktivní tabule a tablety, odměny a tresty, poznámky, zvonění, zbytnou administrativu...

19 09 plavani

Naše pedagogická koncepce stojí na čtyřech pilířích výchovy a vzdělávání, které tvoří nedělitelný celek. Je v nich vyjádřen čtyřrozměrný obecně lidský cíl celoživotního vzdělávání a růstu: 

 • UČIT SE BÝT - uvědomování si sebe sama jako jedinečné a nekonečně důstojné bytosti

 • UČIT SE BÝT S DRUHÝMI - vrůstání do sociálního a morálního rozměru lidské existence

 • UČIT SE  POZNÁVAT - nacházet radost v nikdy nekončícím procesu poznávání

 • UČIT SE JEDNAT - svobodně a tvořivě vstupovat do interakcí s druhými a se světem

V každodenní praxi se necháváme inspirovat, každý z nás svobodně a v různé míře,  těmito pedagogickými směry a přístupy:

 • waldorfská pedagogika, která nabízí komplexní pohled na člověka a jeho vývoj, vědomě rozvíjí (opomíjené) umělecké a kreativní stránky života, podporuje sepětí s koloběhem roku v tradičních slavnostech a živé sepětí se sebou samým a přírodou
 • genetický konstruktivismus - Hejného metoda učení zejména v matematice, která zdůrazňuje jednak vedení dětí k zásadním životním hodnotám a k radosti z učení spíše než k osvojování si čistě intelektuálních dovedností bez kontextu přirozeného života, a k tomu, že pro úspěšné a trvalé poznání je třeba, abychom je pro sebe v interakci s druhými "konstruovali" spíše než přebírali předžvejkané a hotové
 • výchovné principy zformulované v idejích skautingu a woodcraftu - odpovědnost k sobě, vůči druhým a tomu, co (kdo) nás přesahuje, život v pravdě, ochrana hodnotných výtvorů člověka a přírody, odvaha k překonávání překážek, radostnost, zdatnost fyzická a psychická, hravost, úcta k druhým a autoritám
 • dále to jsou humanistické přístupy orientované na žáka (nikoli na depersonalizovanou formu, strukturu a systém), v němž spatřujeme apriori dobrý potenciál, a obecně pedagogické přístupy, které staví vzdělávání na propojení "hlavy a srdce", na přirozených zážitcích, objevování, intuici a učení se prostřednictvím vlastní činnosti a zkušenosti

Jsme jako pedagogové, kteří školu tvoříme, různí a originální. Skutečnost, která nás spojuje, je trvalé tvůrčí hledání smysluplnosti a autentičnosti práce a učení. Smysluplnost odkrýváme a poznáváme v činnostech a v jednání, znovu a znovu ji uchopujeme při samotném procesu vzdělávání a ve stále otevřeném a živém dialogu a reflexi. Chceme být spolu s dětmi radostnými tvůrci a umělci svého učení a svých životů.

 DSC04139k

Při práci s dětmi využíváme (mimo jiné) tyto konkrétní metody a formy:

Projektové vyučování – je založeno na propojení teorie a praxe a vede žáky k vlastní činnosti, experimentování, kreativitě a učení v souvislostech.

Problémové vyučování – žákům nejsou předloženy hotové informace, ale na základě toho, co děti již znají, dostanou zformulovaný problém, který mají řešit.

Činnostní učení – žák se učí prostřednictvím pracovní činnosti: experimentuje, přemýšlí, tvoří a zapojuje další smysly.

Učení všemi smysly – děti se učí za pomoci zapojení všech smyslů.

Učení v souvislostech – děti se učí své znalosti propojovat, hledat mezi nimi souvislosti, spojovat je ve větší celek.

Konstruktivistický přístup – dětem se nepředkládají hotové poznatky, ale vytváří se jim prostor pro experimentování, objevování, porovnávání, zobecňování. Při výuce používáme takové metody, učebnice a pomůcky, které tento přístup uplatňují, např. metody kritického myšlení nebo učebnice matematiky prof. Hejného.

Okamžitá zpětná vazba – prostřednictvím vybraných pomůcek mají děti možnost okamžité zpětné vazby. Samostatně vyhodnocují a opravují svoji práci pomocí např. kontrolních karet.

Skupinová práce žáků – děti si kromě informací osvojují také dovednost spolupracovat, rozdělovat práci, plánovat ji. Rozvíjejí své pracovní, komunikativní, sociální a personální kompetence.

Komunitní kruh – pravidelné setkávání v kruhu je jednou z příležitostí, kde děti mohou prožívat sounáležitost i svoji jedinečnost ve společenství třídy. Posilují se sociální dovednosti.

sliderSvP

Celou pedagogickou koncepci podporují další podmínky, které považujeme za důležité pro efektivní vzdělávání:

Menší kolektiv dětí ve třídě (v průměru 15 až 16)

Podporuje atmosféru "rodinného", tj. přijímajícího prostředí. Umožňuje individuálnější přístup ke každému dítěti – nabízí více času na každého žáka, prostor pro rozvoj individuálního potenciálu a respektování individuálního tempa každého dítěte, ať už rychlejšího nebo pomalejšího.
Poskytuje lepší možnosti pro rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, jako je schopnost spolupráce, kompetence k řešení problémů, schopnost empatie a vyjednání kompromisu.

Kvalitní učitelé

Naše školáky vedou lidé, kteří jsou pro ostatní vzorem. Jsou to pedagogové "tělem a duší", kteří mají svou práci i děti rádi. K dětem přistupují respektujícím způsobem a vytvářejí bezpečné prostředí, které je základem pro efektivní učení a harmonický vývoj dítěte. V práci s dětmi jsou autentičtí, tvůrčí a otevření novým možnostem. Prostřednictvím neustálého dalšího vzdělávání čerpají inspiraci a pracují na svém profesním růstu. V našem pedagogickém týmu jsou učitelé, kteří jsou schopni reflektovat svoji práci, usilovat o svůj osobnostní růst a jsou pro děti motivujícím vzorem hodným následování.

Slovní způsob hodnocení

Naši pedagogové využívají slovní hodnocení žáků jako komplexně pojatou zpětnou vazbu, která odráží individuální pokrok v procesu učení, poznávání a osobním rozvoji dítěte. Slovní hodnocení má potenciál podněcovat žáka k dalšímu rozvoji a ukazuje mu další cestu. Na rozdíl od známkování více podporuje vnitřní motivaci dítěte a pozitivní vztah k celoživotnímu procesu učení.
Písemné hodnocení dostávají děti na konci pololetí jako vysvědčení, kde jsou komplexně zhodnoceny pokroky ve znalostech a dovednostech. V hodnocení je formulována úroveň dosažených výstupů, které jsou pro daný ročník závazné. Ve čtvrtletí se uskutečňuje tripartitní setkání třídní učitel - dítě - rodiče, které reflektuje práci, přístup a pokroky dítěte. V průběhu roku jsou možné individuální konzultace se všemi pedagogy, kteří s dětmi pracují.

Úzké propojení rodiny a školy

V naší škole usilujeme o přátelské vztahy a otevřenou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči. Spolupráce rodičů a školy obohacuje život všech a umožňuje realizovat mnoho akcí nad rámec běžného fungování školy. Spolupráce je dobrým příkladem pro děti. Rodiče jsou oslovováni k pomoci učitelům při projektových dnech, školních výjezdech a dalších akcích. Významná je pomoc rodičů při pracích ve škole a na školní zahradě. Nejen za tímto účelem existuje ve škole Klub rodičů, který poskytuje prostor pro domluvu a koordinaci pomoci a různých akcí. Škola ve spolupráci s Klubem rodičů připravuje např. komunitní slavnosti, které vycházejí z tradic waldorfské pedagogiky a evropského křesťanství obecně. Devizou školy je, že rodiče přejímají velkou část organizace oblíbených jarmarků. Klub rodičů organizuje vlastní akce pro děti i dospělé, jako jsou víkendy na horách či na vodě, tvořivé dílny nebo přednášky nejen s pedagogickou tematikou. Tyto možnosti jsou účastníky vítány jako příležitosti pro společné zážitky a bližší vzájemné poznávání a sdílení.