Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Zřizovatel

Mark Montoya a Daniela Montoya
Smiřických 2, 250 83 Škvorec

Z HISTORIE ZŘIZOVATELE: 

Původně bylo zřizovatelem školy občanské sdružení Purkrabka, které vzniklo v roce 2012 s cílem založit a dále aktivně spolupracovat při provozování školy pro první stupeň.  

Členy občanského sdružení byli rodiče dětí navštěvujících mateřskou školku Maitrea ve Slušticích. Zkušenost s tímto inspirativním, tvořivým a přátelským prostředím dala vzniknout myšlence vytvořit školu, která by na tuto předškolní výchovu navázala. Zásadní pro vznik školy bylo, že mezi zakládající členy patřili i Mark a Daniela Montoya, majitelé statku, ve kterém škola sídlí a po jeho části (bývalém purkrabství) je i pojmenována. 

V roce 2014 se občanské sdružení transformovalo na obecně prospěšnou společnost. Hlavním orgánem - zakladateli o.p.s. se stali Mark a Daniela Montoya. Další lidé navazující na členství v občanském sdružení se staly členy správní nebo dozorčí rady.  

V roce 2024 prošel zřizovatel školy poslední transformací a Mark a Daniela Montoya jsou již zřizovateli školy jako 2 samostatné fyzické osoby. Zároveň jsou majiteli a pronajímateli budovy v objektu barokního statku, které je současně i místem jejich domova. Děti Montoyaových, Daniel a Ellen, jsou absolventy ZŠ Purkrabka.

Cílem existence zřizovatele v jakékoliv právní formě vždy bylo a je hlavně zajištění kontinuity vize, se kterou škola vznikala – tzn. dohled nad poskytováním plnohodnotného základního vzdělání s důrazem na individuální přístup a potřeby dítěte, což znamená především:

  • respektování osobnosti a individuální přístup k dítěti
  • zaměření na hravé, prožitkové a problémové metody výuky
  • vzdělávání rozvíjející kritické myšlení, přitom ale respektující názorový svět dítěte, bez indoktrinace jakýmikoli ideologiemi včetně ateismu a náboženskými dogmaty ze strany vyučujících
  • důraz na rozvoj samostatnosti
  • důraz na rozvoj invenčního a kreativního přístupu k řešení problémů
  • důraz na rozvoj celistvého vnímání světa, úctu a respekt k lidem, přírodě i Zemi
  • důraz na rozvoj komunikačních schopností v nejširším slova smyslu
  • důraz na přátelskou a otevřenou atmosféru ve škole – vstřícný a respektující přístup k dětem, rodičům i učitelům

 

Hlavní zodpovědnost zřizovatele je formulována ve školském zákoně 561/2004 Sb. : Zřizovatel jmenuje a může odvolat ředitele, jmenuje a může odvolat členy rady školské právnické osoby.

Ředitel školy je statutárním orgánem školské právnické osoby Základní škola Purkrabka a ze své činnosti je odpovědný radě školské právnické osoby.


Rada školské právnické osoby ZŠ Purkrabka:

Eva Hölgye

Daniela Montoya

Marek Zvolský