Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

KLUB RODIČŮ PŘI ZŠ PURKRABKA

PRINCIPY

Klub rodičů (KR) je tvořen všemi rodiči dětí navštěvujících ZŠ Purkrabka. KR je prostorem pro naplňování principů, že škola je spolupracující, živou a vzájemně se inspirující komunitou a že péče o přátelské prostředí, ve kterém se vzdělávají naše děti, je odpovědností každého člena komunity školy.

KR je prostorem pro uskutečňování spolupráce mezi rodiči navzájem a mezi rodiči a školou - rozvíjí společenský život školy, podporuje její zázemí, organizuje vzdělávací, sportovní a další aktivity.

Je žádoucí, aby se rodiče, každý svým způsobem a podle svých možností, aktivně zapojovali do spolupráce a pomoci v rámci KR.

klub

NÁPLŇ

KR zastřešuje nebo se podílí zejména na těchto aktivitách:

 • jarmark či slavnost (organizují v daném roce rodiče 3. třídy)
 • tematické večery (přednášky a besedy jak s externisty, tak s pedagogy školy)
 • pěvecký sbor rodičů
 • dílny a workshopy
 • rodičovské brigády
 • pomoc škole při organizaci slavností a dalších akcí
 • víkendové akce: zimní hory s Purkrabkou, letní voda s Purkrabkou
 • pomoc se zapojením nových rodin do života školy

Dalším nápadům na akce se meze nekladou.

RADA KLUBU RODIČŮ, ORGANIZACE AKTIVIT

Organizační chod Klubu rodičů, koordinaci všech aktivit a rozhodování o dění zajišťuje Rada Klubu rodičů. Rada KR je tvořena alespoň dvěma zástupci z každé třídy a alespoň jedním zástupcem školy. Rada KR má tedy minimálně 11 členů, čímž je zaručena názorová rozmanitost a kontinuita činnosti KR. Jeden zástupce může být zástupcem pouze za jednu třídu. Setkání Rady KR se koná pravidelně alespoň 4x v průběhu školního roku a je povinné pro všechny zástupce tříd.

Setkání Rady KR jsou veřejná, vítán je každý člen školní komunity.

Volba zástupců

 • Zástupci třídy jsou voleni rodičovskou komunitou třídy, zástupce za školu je volen pedagogickou radou. Mandát zástupců v Radě KR je 12 měsíců (1.10. - 30.9.). Mandát zástupce může být opakovaně prodloužen. Rada KR pro příslušný školní rok je ustanovena nejpozději k 30.9. Do 30.9. musí být zvoleni zástupci za každou třídu. Iniciátorem procesu volby zástupců jsou stávající zástupci. Pokud třída nevybere ze svého středu své(ho) zástupce, přičemž způsob volby či výběru si určuje třída sama, je krajním řešením losování.

Rada KR si po svém ustavení na prvním setkání zvolí dva členy svého vedení - předsedu a místopředsedu - a pokladníka.

Vedení Rady KR

 • svolává a řídí setkání Rady KR, sestavuje program schůzek, určuje zapisovatele a ověřovatele zápisů
 • určuje ve spolupráci s Radou KR pro jednotlivé události a akce KR hlavního koordinátora a jeho zástupce
  • koordinátoři zajišťují organizaci a uskutečnění akce
  • koordinátorem může být kdokoliv z komunity školy, přičemž vždy musí být zajištěna informační provázanost koordinátorů s Radou KR
  • “vlastníkem” akcí je vždy komunita Klubu rodičů
 • na začátku září zasvěcuje rodiče 1. třídy do života školy

Zástupci tříd v Radě KR, hlasování 

 • účastní se schůzek rady KR
 • volí vedení Rady KR
 • volí pokladníka (pokladníkem může být kdokoliv z komunity školy a z Rady KR)
 • pomáhají organizačně zajišťovat naplánované aktivity KR
 • zajišťují informovanost rodičů své třídy o dění v rámci KR, sdílejí zápisy ze setkání
 • tlumočí na setkání Rady KR podněty, návrhy a dotazy rodičů své třídy
 • zajišťují (za pomoci zástupce školy) svého nástupce v Radě KR nejpozději do 30.9.
 • v případě potřeby hlasují o tématech KR (uskutečnění/neuskutečnění aktivity, rozhodování o financích apod.); každý zástupce má 1 hlas
 • rada může zasedat a je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční počet členů

klub2

FINANCOVÁNÍ

Příjmy

 • výtěžek z akcí konaných pod záštitou KR
 • ½ výtěžku z vánočního jarmarku či májové slavnosti pod autorstvím rodičů třetí třídy (½ dostane škola)
 • vstupné na akcích KR
 • příspěvky a dary

Výdaje

 • materiální a personální podpora akcí KR nebo akcí spolupořánaných školou a KR
 • honoráře pro hosty na vzdělávacích a podobných akcích
 • další výdaje

Fond Klubu rodičů spravuje pokladník KR. O financích rozhoduje Rada KR.

ZÁSTUPCI - mandát od 1.10.2023 do 30.9. 2024

1. třída: Karolína Drbohlavová, Bára Vlková

2. třída: Jindřich Štěpán, Iva Kamínková

3. třída: Martina Zamrazilová, Markéta Kolářová

4. třída: Lucie Králová, Blanka Barnes (předseda)

5. třída:  Eliška Pokorná

škola: Vladimíra Burianová

KONTAKT

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (schránku spravuje Blanka Barnes, maminka z 2. a 4. třídy