Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Vaše otázky

PĚT NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK

JAKOU MÁTE ZKUŠENOST S PŘESTUPEM NA DRUHÝ STUPEŇ ZŠ PO ABSOLVOVÁNÍ PURKRABKY?

Děti mohou po absolvování Purkrabky navázat na jakoukoliv možnost, kterou jim nabízí vzdělávací systém. Odcházejí na jiné ZŠ nebo víceletá gymnázia, ať už státní, soukromé nebo církevní.
Co se týká obsahu učiva, žáci si za pět ročníků v naší škole osvojí stejné vědomosti jako žáci jiných základních škol, jelikož se vzdělávací program naší školy řídí platným rámcovým vzdělávacím plánem vydaným MŠMT.

Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a jejich úspěšné složení obecně vyžaduje domácí přípravu, ať už se žák vzdělává na klasické státní škole nebo na jakémkoli jiném typu škol.

Podle psychologů je dítě je v 11 či 12 letech dost zralé na to, aby se se změnou spojenou s přechodem na jinou školu vypořádalo a zorientovalo se v nových podmínkách, aniž by utrpěl jeho zájem o vzdělávání a jeho studijní výsledky. V tomto věku je na takové změny již mnohem lépe připraveno než při přechodu z předškolního do školního vzdělávání ve věku 6-7 let a daleko snáze se s nimi vypořádá. Potvrzuje to i zkušenost našich absolventů. Samozřejmě se nelze vyhnout různým individuálním obtížím stejně jako při přechodu v rámci jedné ZŠ na druhý stupeň nebo při přechodu z klasické školy na víceletá gymnázia. V každém případě je to pro všechny děti všech typů škol změna. Dovolujeme si tvrdit, že naši absolventi jsou na tuto změnu dobře připraveni a vybaveni právě díky všestrannému rozvoji osobnosti a individuality dítěte během předchozích 5 let strávených v naší škole. Při výběru návazného vzdělávání je také důležité, aby rodiče společně s dítětem a učitelem reflektovali i dosavadní výsledky žáka.

Jak jsou děti hodnoceny? Dostávají vysvědčení?

Děti v naší škole nejsou známkovány, vysvědčení dostávají dvakrát ročně ve formě slovního hodnocení, které je komplexním zhodnocením školní práce, pokroků, vývoje schopností a předpokladů k další práci. Slovní hodnocení je ve vyšších ročnících převoditelné na známky.

Tímto způsobem dostávají naši žáci zpětnou vazbu i průběžně. Učitel a rodiče jsou při vzájemné pravidelné komunikaci v obraze, jaké děti dělají pokroky, kde si vedou výborně a na co se zaměřit při rozvoji slabších stránek.

Známkování často vede ke „slepému“ sbírání jedniček, jednostranné podpoře soutěživosti, výkonu a nesmyslnému „biflování“ objemu informací. Jako takové přímo nesouvisí s kvalitou učení a poznávání, ba naopak, spíš je pro něj škodlivé.

Podle výkladu školského zákona 561 Sb., par. 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným systémem známek. V našem školství je jen méně používanou variantou, ale mohou se k němu přihlásit i státní školy.

Nedomníváte se, že dětem vytváříte umělé prostředí a podmínky, které mají s reálným životem a rozvíjení schopností obstát v něm pramálo společného?

Nabízíme dětem podnětné prostředí, které jim umožňuje uvědomit si jejich vlastní hodnotu a přijmout se takové, jaké jsou. Jen tak budou moci v reálném životě vystupovat se zdravým sebevědomím a zároveň nesobecky respektovat druhé lidi. Připravit děti na "reálný svět", o němž můžeme mít nejrůznější představy, stejně nejde. Ovšem pro úspěšné zvládnutí jakýchkoliv nepříjemných životních situací je rozhodně důležitější, když budou mít víru ve vlastní síly - a potom zvládnou cokoli...

Jaká jsou kriteria pro přijetí?

Při rozhodování o zařazení dítěte do ZŠ Purkrabka vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí. Za účelem vytvoření takové skupiny přiměřeně přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, dále k tomu, zda má dítě sourozence v Purkrabce, a v neposlední řadě je pro nás například důležité, jaká očekávání mají rodiče dítěte od vzdělávání v naší škole.

Jak zápis probíhá?

Děti jsou předem rozděleny do skupinek po 5 – 6 dětech. Formou zábavné hry (cca na hodinu) ověřují naši učitelé (pozorováním) jejich připravenost na školu. Z naší zkušenosti je naprostá většina dětí výborně připravena po stránce intelektu, ale považujeme za důležité, aby se v zájmu dítěte respektovala i jeho sociální, emocionální a motorická připravenost a zralost. Součástí zápisu je i rozhovor s rodiči, kde jsou ústředním tématem vzájemná očekávání.

 

ZÁMĚR, FILOZOFIE VÝUKY

Jak vznikl nápad založit základní školu Purkrabku?

Nápad se zrodil u skupiny rodičů předškoláků dětí z mateřské školky Maitrea ve Slušticích v roce 2012.

Jak děti začaly pomalu dorůstat do školního věku, rodiče si uvědomovali , že nebude jednoduché najít v okolí vzdělávací subjekt, který by vyhovoval jejich požadavkům na přátelskou a vlídnou malou školu, do které budou rádi chodit děti i učitel a která bude u dětí podporovat přirozenou touhu po vzdělání.

Zkušenost s inspirativním, tvořivým a přátelským prostředím mateřské školky Maitrea dala vzniknout myšlence vytvořit školu, která by na tento typ předškolní výchovy navazovala a zároveň by byla otevřená i pro další děti a rodiče, kteří mají při hledání základní školy podobné cítění a požadavky.

Kdo je zřizovatelem školy?

Zřizovatelem školy je Purkrabka o.p.s., která vznikla na začátku roku 2014 transformací občanského sdružení Purkrabka. Členy jednotlivých orgánů jsou převážně rodiče z původní skupiny zakladatelů. Zřizovatel se aktivně podílel na vzniku školy, posléze na jejím provozu. V současnosti, kdy má škola ředitele školy na plný úvazek, je úlohou zřizovatele dbát v dlouhodobém časovém horizontu na udržení základní vize o malé přátelské venkovské škole s rodinnou atmosférou, kde je (zjednodušeně) objevování dobrodružství a vzdělávání radost.

Na co škola klade ve výuce důraz a v čem se nejvíc liší od státní klasické školy?

Výhoda málopočetné třídy s sebou přináší více času na každého žáka, na individuální přístup.

Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti, nejen na výkon a upřednostňování intelektu, ale také na podporu tvořivosti, smyslu pro krásu, umění spolupráce, rozvoj kritického myšlení, komunikace, pozitivního vztahu k hudbě, pohybu, manuální zručnosti atd.

V naší škole dáváme prostor nejen klasické frontální výuce, ale také projektové výuce v blocích, průřezovým mezipředmětovým tématům, aby se děti učily chápat a vnímat svět kolem sebe v souvislostech.

Podstatnou součástí je péče o vztahy a vytváření bezpečné prostředí (Osobnostní a sociální výchova podle RVP). Příkladem jsou rituály, jako je ranní „kroužek“.

Ve škole je více prostoru na prožitkové vyučování a činnostní učení.

Učitel může lépe reagovat na momentální náladu ve třídě, celkově je ve své práci, v možnosti užívání a volby metod a činností svobodnější.

Rodina a škola je více propojená.

Klademe důraz na vlídné a přátelské prostředí s rodinnou atmosférou, ve kterém se děti, učitelé i rodiče cítí dobře. Podporujeme přirozenou vnitřní motivaci a touhu po vzdělávání a poznávání světa, spojenou s prožitkem, postojem a názorem. Vyhýbáme se předkládání „hotových“ informací a pravd.

Plánujete školu rozšířit o druhý stupeň

Neplánujeme. Plně se soustředíme na rozvoj původní představy o menší přátelské škole pro první stupeň. Zkušenost ukazuje, že pro uskutečňování našich cílů je současná velikost školy optimální. Pro budování druhého stupně nemáme v současnosti prostorové ani lidské kapacity.

 

/images/skola/25-DSCF5188.jpg /images/skola/31-DSCF5194.jpg /images/skola/32-DSCF5195.jpg

 

PEDAGOGICKÁ KONCEPCE

Jaké metody se při výuce používají?

Výuka vychází z metodiky RVP (rámcový vzdělávací program) pro základní školy, rozšířené o principy „školy hrou“, waldorfského způsobu vzdělávání, a dalších alternativních směrů.

Naše koncepce stojí na čtyřech pilířích: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být.

Více se o pedagogické koncepci dočtete v sekci O ŠKOLE. Celý náš školní vzdělávací plán je možné přečíst si zde.

V čem vás nejvíce oslovuje waldorfská pedagogika? Co z ní uplatňujete ve vaší škole?

Z waldorfdské pedagogiky se nám líbí kladení důrazu na:

prožívání celého života, roku, týdne a každého dne v určitém rytmu (řádu), od velkých slavností (svatomartinská, advent, svatojánská…), až po drobné každodenní rituály (ranní kroužek, přání před jídlem...)

  • sepětí s přírodou
  • prožitkovou výuku, projektové vyučování
  • respektování individuality dítěte a  jeho bezpodmínečné přijetí
  • rozvíjení spolupráce a pomoci mezi dětmi
  • rozvíjení a podporu tvořivosti a smyslu pro krásu, harmonický rozvoj celé osobnosti

Jaké požadavky máte při výběru učitelů? Co je pro vás nejdůležitější?

Těžko se hledá jakýkoli ideál, ale důležité je, aby „naši“ učitelé měli rádi děti, dokázali je zaujmout a nadchnout pro nové oblasti, aby uměli naslouchat tomu, co zajímá je. V naší škole se dobře cítí učitelé, kteří jsou tvořiví, otevřeni novým možnostem, jsou schopni respektovat individualitu dětí, dokážou být tolerantní a umí dětem poskytnout láskyplné, bezpodmínečné přijetí a mají radost ze vzájemného obohacování. K tomu všemu je důležitá schopnost spolupráce v týmu a komunikativnost nejen směrem k dětem a kolegům, ale také k rodičům. Snažíme se o to, aby "naši“ učitelé byli po lidské stránce vyzrálé osobnosti, otevřené osobnímu rozvoji, měli už zároveň zkušenost z oboru a byli dětem motivujícím vzorem, vhodným k následování.

Tráví žáci více času venku než v klasické škole?

Ano jsme venkovská škola, která podporuje sepětí s přírodou. Máme k tomu úžasné podmínky. Okolí nabízí spoustu prostoru – zahrada statku, blízké lesy, hřiště, procházky po okolí, výlety…

Navštěvují žáci různé výstavy, muzea, galerie častěji než ve státní škole?

Ano, všechny výjezdy za poznáním jsou běžnou součástí výuky. Jeden den v týdnu je v rozvrhu hodin věnovaný tzv. projektovému dni, kdy se nabízí více prostoru pro uskutečnění výletů. Během tohoto dne je pro děti připraven program, který jim pomáhá poznat probírané téma hlouběji a v širších souvislostech. Projektový den lze samozřejmě bohatě naplnit i přímo ve škole či v jejím okolí, záleží na probíraném tématu.

Kdy zařazujete do výuky plavání?

Výuku plavání realizujeme od šk. roku 2018/2019 formou intenzivního týdenního pobytového kurzu pro děti od 2. třídy. Spolupracujeme s plaveckou školou Plaváček. Kurzy plavání nejsou součástí standardního školného a platí se zvlášť.

Od kdy je součástí výuky angličtina?

S angličtinou se v naší škole začíná ve druhé třídě, výuka je zahrnuta v ceně školného. Prvňáčci mají možnost učit se angličtinu v rámci odpoledních kroužků, které probíhají přímo ve škole (dle aktuálního zájmu). Kroužek angličtiny pro prvňáčky se hradí zvlášť. Anglický jazyk vyučují kvalifikované lektorky z Jazykového studia Mgr. Sylvy Maříkové z Říčan.

Jakou metodou se ve vaší škole vyučuje matematika?

Všichni naši pedagogové vyučují matematiku metodou profesora Hejného, která je čím dál známější mezi odborníky i rodiči, protože se zaměřuje, na rozdíl od minulých tradičních metod, na rozvoj samostatného matematického myšlení, a to i ve vtahu k individuálním schopnostem každého dítěte. V rámci individuálního přístupu a svobody učitele je též prostor pro využívání výhod „klasické“ didaktiky matematiky.

Jakou metodou se ve vaší škole vyučuje čtení?

Výběr metody výuky čtení je na každém učiteli. Nejčastěji naši učitelé používají genetickou metodu (výuku po jednotlivých písmenkách), ale už byla v jednom ročníku na základě rozmanité skladby třídy úspěšně využitá i méně známá metoda tzv. Sfumato – splývavého čtení, která nabízí prostor pro zaujetí všech dětí s rozdílnou úrovní znalostí písmen a začínající schopnosti čtení. Klasickou analyticko syntetickou metodu (po slabikách) si zatím žádný z našich pedagogů k výuce své třídy nevybral.

Učíte děti klasické písmo nebo tzv. novější Comenia Script?

V naší škole se děti učí psát klasicky. Je však ponechán daleko větší prostor tomu, kdy je dítě schopné napsat celou abecedu a přirozeně vázané písmo v psaném projevu používat. Není neobvyklé, že děti, pokud si mohou vybrat, dávají dlouho přednost tiskacímu písmu před psacím. Při tomto přístupu odpadá stres s drilováním písma, tak jak si ho většina z nás pamatuje ze svého dětství. Kultivovaně vypadající psací písmo si ale děti touto cestou samozřejmě osvojují později než je zvykem u dětí na klasických státních školách.

Používají se ve vaší škole při výuce učebnice? Popřípadě jaké?

Ano, používáme učebnice i vlastní materiály. Oblíbenými učebnicemi jsou u nás ty, které reflektují moderní přístupy ve výuce, zejména učebnice z nakladatelství Fraus. Například matematika od prof. Hejného neotřele rozvíjející logické uvažování dítěte je vyhlášenou skvělou učebnicí i u mnoha pokrokových učitelů na státních základních školách, stejně jako čítanka od stejného vydavatele.

 

ŠKOLNÉ

Jaká je výše školného? Co všechno je v ceně? Jak často se platí?

Školné, tj. částka hrazená rodiči za garanci místa v Purkrabce, činí za jeden školní rok 70.800,- Kč na žáka, pro sourozence pak se slevou 62.400,- Kč. Naše škola je zapsána v rejstříku základních škol akreditovaných MŠMT ČR s možností uplatňovat nárok na státní dotace. Také proto se nám daří po celou dobu existence školy ve srovnání s jinými soukromými školami držet školné relativně nízko, abychom umožnili cestu ke vzdělávání podle naší nabídky co nejširšímu okruhu zájemců. Školné zahrnuje výuku a ranní i odpolední družinu v 1. a 2. třídě. Dosud jsme dokázali vždy zajistit v ceně školného také družinu pro všechny vyšší ročníky a získali nenárokové dotace pro 3. až 5. třídu. Školné nezahrnuje obědy, kroužky, výuku plavání, školu v přírodě, třídní výlety a další akce a pomůcky, které se hradí zvlášť.

Školné může být hrazeno v ročních, půlročních nebo čtvrtletních splátkách. Při mimořádných životních situacích domlouváme individuální splátkový kalendář. Případně je možné žádat o příspěvek z fungujícího Solidárního fondu školy na platby spojené se vzděláváním dětí v naší škole.

Přispívají rodiče na pomůcky?

Ano, v Purkrabce rodiče na pomůcky finančně přispívají. Pomůckovné se pohybuje od 3.000 Kč do 4.000 Kč na žáka za celý rok. Tato částka pokrývá náklady na učebnice, sešity a veškeré výukové pomůcky a volnočasové vybavení pro děti. Další užitečné pomůcky často pomáhají financovat dobrovolní dárci z řad rodičů.

 

/images/skola/33-DSCF5196-2.jpg /images/skola/35-DSCF5198-2.jpg /images/skola/44-DSCF5255-2.jpg

 

 

PROVOZNÍ OTÁZKY

JAKÁ JE NABÍDKA KROUŽKŮ V PURKRABCE?

Nabídka kroužků je pestrá, momentálně jich nabízíme 10 (resp. 8, některé jsou pro velký zájem zdvojené). Děti mohou trávit čas tvořením keramiky, tancováním, dobrodružstvím v přírodě, zábavnými pokusy, jógou nebo okusit trochu z bojového umění. Samotná družina nabízí kvalitní volnočasové vyžití a je v ceně školného. Na kroužky se děti přihlašují každé pololetí a jsou hrazeny zvlášť. Ceny se pohybují od 900 Kč do 1750 Kč za kurz podle počtu a délky jednotlivých lekcí (většinou 11 – 14) a materiální nákladnosti. Kroužky zpravidla v prvním pololetí začínají od října a v dalším pololetí od února. Většina kroužků za druhé pololetí končí v květnu, v červnu dáváme přednost vyžití dětí venku. Kroužky vedou externí lektoři (někteří jsou rodiči dětí ze školy).

V kolik hodin začíná vyučování?

Ve třídě se děti scházejí nejpozději v 8:20 hod. Vyučování začíná v 8:30. V naší škole nezvoní (délku a obsah hodin určuje učitel).

Kde probíhá tělocvik?

Ve škvorecké sokolovně nebo venku, podle počasí.

Jaké mimoškolní aktivity pořádáte?

Slavnosti, jarmarky, výlety, víkendové aktivity za účasti celých rodin.

Nosí děti na zádech těžké batohy s učebnicemi?

Nízký počet dětí ve třídě a individuální přístup učitele k jednotlivým žákům umožňuje pokrýt většinu nároků na vzdělávání přímo ve škole. Od druhého pololetí 1.třídy učitelé postupně začínají děti vést k domácí přípravě formou jednoduchých domácích úkolů. V takovém případě si děti přenáší potřebný pracovní sešit domů.

Budova patří přímo škole?

Budovu barokního statku vlastní místní rodina Montoya, která v objektu i žije. Daniela a Mark Montoya patří k původní skupině zakládajících rodičů ZŠ Purkrabka. Z vlastních i dlouhodobě vypůjčených prostředků investovali do rekonstrukce, jsou pronajímateli prostor školy a vykonávají funkci tzv. zakladatelů Purkrabky o.p.s. (zřizovatele školy). Kromě jiného jmenují její správní a dozorčí radu. Daniela Montoya se stará o jednotný ráz interiéru školy a ve svém volném čase zrenovovala a škole věnovala již řadu původně zašlých kousků nábytku, které dotvářejí celou atmosféru školy.

Jak vnímá vybudování neveřejné školy zastupitelstvo obce, když je ve Škvorci státní škola?

Zastupitelstvo vnímá tuto aktivitu pozitivně. Vychází nám vstříc. Naše škola se podílí na kulturních a slavnostních akcích pořádaných obcí. Přátelské vztahy a spolupráci udržujeme také s obecní základní školou Škvorec.