Najdete nás

ZŠ Purkrabka - privat

Principy školy, pedagogická koncepce

200508 tesime se

Co v naší škole podporujeme:

 • péči o mezilidské vztahy nejen ve společenství třídy
 • rozmanitost a různorodost v jednotě a řádu
 • rodiče jako primární vychovatele a vzdělavatele svých dětí
 • živý a otevřený dialog
 • podněty přiměřené přirozenosti a věku dítěte
 • harmonický, všestranný a svobodný rozvoj osobnosti
 • rozvoj intelektu, tělesné zdatnosti, smyslu pro krásu, tvořivosti a zručnosti, empatie, schopnosti spolupráce a komunikace
 • partnerský a respektující přístup ke každému
 • přirozenou zvídavost, která je základem učebního procesu
 • vlastní zájem, vnitřní motivaci nejen u dětí
 • samostatnost a odpovědnost, respekt k druhým
 • sebepoznávání a učení se přijímat sebe sama
 • práci s chybou jako součástí cesty za poznáním
 • schopnost překonávat překážky a diskomfort
 • zdravé sebevědomí a sebepojetí
 • smysluplné učení v souvislostech, projektové dny, mezipředmětová témata
 • kritické myšlení na základě zkušenosti
 • radost z vlastního objevování, zážitkovou pedagogiku, výlety a výjezdy
 • skupinovou i samostatnou práci
 • vztah k přírodě, pohyb a pobyt venku, tvoření z přírodních materiálů
 • zdravý životní styl, péči o tělesné i duševní zdraví
 • úctu k tradici a kultuře v českém, evropském i světovém kontextu
 • partnerství a spolupráci rodiny a školy

Co u nás nenajdete:

Tlak na jednostranný výkon pro výkon, invazivní přístupy, sběratelství známek, důraz na frontální výuku, dril a memorování bez smyslu, interaktivní tabule a tablety, odměny a tresty, poznámky, zvonění, zbytečnou administrativu...

19 09 plavani 

Naše koncepce stojí na čtyřech pilířích: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být.

Ve výuce jsou uplatňovány principy vycházející z pedagogického konstruktivismu a humanistického přístupu orientovaného na žáka. Necháváme se inspirovat i jinými pedagogickými směry, využíváme například prvky waldorfské, zážitkové a montessori pedagogiky. Jde nám o smysluplnost práce a učení. Smyslplnost odkrýváme při činnostech a ve stále otevřeném dialogu.

 

Při práci s dětmi využíváme efektivní metody a formy:

Projektové vyučování – je založeno na propojení teorie a praxe a vede žáky k vlastní činnosti, experimentování, kreativitě a učení v souvislostech.

Problémové vyučování – žákům nejsou předloženy hotové informace, ale na základě toho, co děti již znají, dostanou zformulovaný problém, který mají řešit.

Činnostní učení – žák se učí prostřednictvím pracovní činnosti: experimentuje, přemýšlí, tvoří a zapojuje další smysly.

Učení všemi smysly – děti se učí za pomoci zapojení všech smyslů.

Učení v souvislostech – děti se učí své znalosti propojovat, hledat mezi nimi souvislosti, spojovat je ve větší celek.

Konstruktivistický přístup – dětem se nepředkládají hotové poznatky, ale vytváří se jim prostor pro experimentování, objevování, porovnávání, zobecňování. Při výuce používáme takové metody, učebnice a pomůcky, které tento přístup uplatňují, např. metody kritického myšlení nebo učebnice matematiky prof. Hejného.

Okamžitá zpětná vazba – prostřednictvím vybraných pomůcek mají děti možnost okamžité zpětné vazby. Samostatně vyhodnocují a opravují svoji práci pomocí např. kontrolních karet.

Skupinová práce žáků – děti si kromě informací osvojují také dovednost spolupracovat, rozdělovat práci, plánovat ji. Rozvíjejí své pracovní, komunikativní, sociální a personální kompetence.

Komunitní kruh – pravidelné ranní setkávání v komunitním kruhu je jednou z příležitostí, kde děti mohou prožívat sounáležitost i svoji jedinečnost ve společenství třídy.

sliderSvP

Celou pedagogickou koncepci podporují další podmínky, které považujeme za důležité pro efektivní vzdělávání:

Menší kolektiv 14-16 dětí ve třídě

Podporuje atmosféru "rodinného", tj. přijímajícího prostředí. Umožňuje individuální přístup ke každému dítěti – nabízí více času na každého žáka, prostor pro rozvoj individuálního potenciálu a respektování individuálního tempa každého dítěte (ať už rychlejšího nebo pomalejšího).
Poskytuje lepší možnosti pro rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, jako je schopnost spolupráce, kompetence k řešení problémů, schopnost empatie a vyjednání kompromisu.

Kvalitní učitelé

Naše školáky vedou lidé, kteří jsou pro ostatní vzorem. Jsou to pedagogové "tělem a duší", kteří mají svou práci i děti rádi. K dětem přistupují respektujícím způsobem a vytvářejí bezpečné prostředí, které je základem pro efektivní učení a harmonický vývoj dítěte. V práci s dětmi jsou tvůrčí, inovativní a otevření novým možnostem. Prostřednictvím dalšího vzdělávání čerpají inspiraci a pracují na svém profesním růstu. V našem pedagogickém týmu jsou učitelé, kteří jsou schopni reflektovat svoji práci, usilovat o svůj osobnostní růst a jsou pro děti motivujícím vzorem hodným následování.

Slovní způsob formativního hodnocení

Podle školského zákona slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným klasifikačním systémem pomocí známek. V našem školství je jen méně používanou variantou, ale mohou se k němu přihlásit i státní školy. Naši pedagogové využívají slovní hodnocení žáků jako komplexně pojatou zpětnou vazbu, která odráží individuální pokrok v procesu učení, poznávání a osobním rozvoji dítěte. Slovní hodnocení podněcuje žáka k dalšímu rozvoji a ukazuje mu další cestu. Na rozdíl od známkování podporuje vnitřní motivaci dítěte a pozitivní vztah k celoživotnímu procesu učení.
Písemné hodnocení dostávají děti na konci pololetí jako vysvědčení, kde jsou komplexně zhodnoceny pokroky ve znalostech a dovednostech. V hodnocení je formulována úroveň dosažených výstupů, které jsou pro daný ročník závazné. Ve čtvrtletí se uskutečňuje tripartitní setkání třídní učitel - dítě - rodiče, které reflektuje práci, přístup a pokroky dítěte. V průběhu roku jsou možné individuální konzultace se všemi pedagogy, kteří s dětmi pracují.

Úzké propojení rodiny a školy

V naší škole usilujeme o přátelské vztahy a otevřenou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči. Spolupráce rodičů a školy obohacuje život všech a umožňuje realizovat mnoho akcí nad rámec běžného fungování školy. Spolupráce je dobrým příkladem pro děti. Rodiče jsou oslovováni k pomoci učitelům při projektových dnech, školních výjezdech a dalších akcích. Významná je pomoc rodičů při úklidu a potřebných pracech ve škole a na školní zahradě. Za tímto účelem existuje ve škole Klub rodičů, který mimo jiné poskytuje prostor pro vzájemnou domluvu a koordinaci pomoci. Škola ve spolupráci s Klubem rodičů připravuje komunitní slavnosti, které vycházejí z tradic waldorfské pedagogiky: Velkou oporou školy jsou rodiče zejména při organizaci jarmarků. Klub rodičů organizuje vlastní akce pro děti i dospělé, jako jsou víkendy na horách či na vodě, tvořivé dílny nebo přednášky nejen s pedagogickou tematikou. Tyto možnosti jsou účastníky vítány jako příležitosti pro společné zážitky a bližší vzájemné poznávání a sdílení. Kromě čistě fyzické pomoci škola každoročně děkuje několika rodinám za finanční či materiální dary.